کانون ارزیابی شرکت دیجی کالا در سال 1394 به منظور توسعه مدیران توسط تیم خدمات مدیریت بهسو برگزار گردید.

شکل مدل شایستگی های مدیران شرکت دیجی کالا و اسامی آن ها را معرفی می کند.