خدمات مدیریت بهسو در راستای اطلاع رسانی و همچنین افزایش اطلاعات کاربران، خود را ملزم دانسته تا در هفته یکبار مدل شایستگی پروژه هایی که تاکنون برگزار نموده را در سایت بارگزاری کند.

امیدواریم این اطلاعات برای کاربران و سازمانهای خصوصی و دولتی مفید واقع گردد.